Blockchain (III) COVID-19

Als articles precedents hi venim exposant els avantatges d’una logística Covid-19 basada en la tecnologia Blockchain.

  • Reducció del temps operatius i de reacció davant d’eventuals entrebancs.
  • Transparència.
  • Supressió de la necessitat de confiança en la gestió del procediment.
  • Disminució de la probabilitat de risc de fallida.
  • Reducció del nombre d’intermediaris.
  • Estalvi de costos operatius.
  • Seguretat de les dades.
  • Control participatiu i descentralitzat.
  •  
blockchain 3 - injection-5722329_1920

 

L’avantatge principal però, rau en la inviolabilitat de la totalitat del procés. Això, segons n’explicàvem, perquè la tecnologia Blockchain és una arquitectura de xarxa desenvolupada en nivells jerarquitzats de seguretat, cadascun amb una funció específica. Així s’hi afegeix una capa de protecció inexpugnable des de la planta de fabricació fins als centres de vacunació, travessant-hi els estadis intermedis de distribució controlada.

La tecnologia de blocs garanteix que el llibre de registres de distribució es manté a l’aixopluc dels atacs informàtics. Les dades es xifren i s’emmagatzemen en blocs exhaustivament segellats. L’únic camí per a la modificació de la informació encriptada és la superació del consens de milers de nodus de control descentralitzats i deslocalitzats.

La tecnologia Blockchain no ofereix privilegis administratius sobre les operacions de control portades a terme.

 

blockchain 3 - mask-5128430_1920

 

Venim repetint que una logística projectada sobre la tecnologia Blockchain és a l’alçada del repte Covid-19. Un repte planetari que no hi pot esperar.

N’exposarem ara breument una altra propietat que afegeix encara més participació col·lectiva i seguretat per assolir una vacunació justament distribuïda arreu arreu.

Ens referim al mètode de la Prova de Treball (Proof of Work), específic de la tecnologia de blocs, que afegeix un plus d’inviolabilitat al control del llibre de registres hi emmagatzemat.

Es tracta d’un mecanisme consistent en el retard de l’acceptació d’una actualització de bloc fins a l’assoliment de la verificació de totes les credencials (hashes) des del mateix bloc génesi (1).

En cas que un nodus particular hi detecti una alteració de hash, es a dir un intent fraudulent de modificació del llibre de registres, farà saltar l’alarma a la resta de la xarxa descentralitzada de controladors. Aquesta n’és d’oberta a tothom i, per tant, no n’hi ha límits per al nombre d’ordinadors (nodus) connectats a Internet i escampats a tot arreu del planeta.

 

(1) Blockchain i Covid-19 (II)

 

blockchain 3 - ball-63527_1920

 

D’aquesta manera la manca de consens d’una majoria de nodus s’hi tradueix en la denegació d’accés a la plataforma per portar a terme la modificació de dades del bloc.

El pirata per tant hauria de conèixer els hashes de tots els blocs de la cadena per tal de poder accedir-hi a modificar-ne només un. I no tan sols això sinó també l’ordre precís de les  credencials encriptades, des de la primera fins l’última.

L’intent de pirateig és a la pràctica destinat al fracàs.

En primer lloc, desfeta des del punt de vista tecnològic. L’assalt en requereix una potent xarxa de maquinari d’última generació per al processament de Big Data (2) en temps real.

Tasca inabastable també des del punt de vista del temps perquè la Prova de Treball funciona com un retard que n’obliga l’intrús a recalcular els hashes. I és que una modificació legal del registre implica un canvi de hash, és a dir que, al cap d’un interval la identitat de la cadena ja no és la mateixa perquè les dades afegides durant el procés de transport de les vacunes va canviant permanentment.

I per últim, però no menys important, el pirata s’hi veig confrontat amb l’entrebanc econòmic. El sabotatge representa una inversió ingent de diners en maquinari, personal, programari, subministraments i despeses col·laterals, que difícilment es veuran compensats pels guanys esperats.

A més a més, qualsevol internauta pot convertir-se en un nodus: descarregar-se el llibre de registres al seu ordinador i participar-hi en el procés de control.  No n’hi ha pas límits de participants. No és fàcil piratejar-ne un sol equip. Imaginem-hi la multiplicació d’entrebancs quan se’n tracta d’una xarxa descentralitzada de potser milions.

D’aquesta manera els moviments del llibre són exposats alhora  que les dades sensibles d’identificació de les parts participants es mantenen encriptades. Fent-ne el símil comptable, s’hi exposen els moviments a les columnes del deure i l’haver, per a tothom que hi vulgui auditar-ne. No pas així la identitat dels operadors, informació encriptada no necessària pel control del  correcte funcionament de la operació.

 

(2) Big Data: revolució i nova era

 

blockchain 3 - girl-1031169_1920

 

Fins ara hem parlat, tot i que sense aclarar-ho, de la tecnologia blockchain pura. És a dir d’aquella, en cert sentit ideal,  que assoleix tots els beneficis per als quals va ser dissenyada.

Ara però, volem exposar variacions o adaptacions a l’ús que en rebaixen les bondats. Per això hi farem una classificació: segons les restriccions a la tecnologia original o pura, hem de parlar-hi de blockchains privades i de xarxes de consorci o amb permisos. L’amable lector pot inferir-ne que, fins ara, el nostre discurs s’hi ha referit, tot i que  sense especificar-ho explícitament, a la tecnologia Blockchain pública. A la matrix original que en duu tots els avantatges esmentats.

Aleshores, sempre posant-hi el punt de comparació, les anomenades blockchains privades són aquestes que mantenen els trets operatius  generals retallant-ne però, més o menys atributs públics. Els permisos d’escriptura, la modificació de dades al llibre de registres, són d’ús exclusiu d’una organització. Per tant l’atribut d’escriptura als blocs hi és del tot reservat. En canvi, els permisos de lectura o consulta de dades seran més o menys flexibles depenent del cas.

De manera que l’auditoria de moviments recau en un grup de controladors d’una organització. Grup amb permisos, més o menys reduït, més o menys centralitzat (empleats, auditors, accionistes, etcètera).

Aquesta adaptació, tanmateix, representa avantatges per als interessos empresarials. N’ofereix un plus de seguretat, estalvis i despeses davant el mètode tradicional. També de temps d’execucions ja que, a més, la prova de treball en aquest cas hi és exclosa.

Diversos sectors del mercat ja hi assagen aquest model d’administració. En aquest sentit blockchain es demostra una tecnologia flexible i adaptable als diversos modus operandi empresarials.

A més a més en quant a les possibilitats d’escalabilitat, els prospectes en són també molt atractius.

 

blockchain 3 - matrix-3393928_1920

 

En el cas de les xarxes de consorci la centralització no és absoluta com abans. Les condicions d’obertura al públic i de transparència poden ser acceptades, en major o menor grau, depenent de les necessitats operatives.

En comptes d’un nombre reduït de nodus sota el control d’una sola organització, ara trobem la figura del consorci o unió de persones o entitats amb una finalitat comuna que pot ser de caràcter econòmic. polític, social, etcètera. Al tractar-se d’un conjunt més nombrós i expandit de parts associades, el nombre de nodus i alhora les instàncies de control de gestió, tot i mantenir-se limitades, també hi creixen. La descàrrega del llibre de registres i el control públics, tanmateix, no hi són admesos.

En cas d’un augment de demanda de recursos per expansió o desenvolupament d’activitats, aquest tipus d’adaptació n’ofereix possibilitats interessants d’escalabilitat. Igualment que en el cas de la blockchain privada, hi queda exclós el consens públic (proof of work) amb el conseqüent estalvi de temps, despeses i recursos d’infraestructura.

La tecnologia blockchain ofereix un ampli ventall de possibilitats d’adaptació a les empreses públiques i privades que desitgin beneficiar-se’n tot i que sigui parcialment.

Als casos d’interès general o de processos que n’impliquin o  demanin la participació massiva de la població, les bondats insubstituïbles de la tecnologia original sempre hi seran a l’abast de les administracions públiques.

 

blockchain 3 - possible-4062861_1920

Ens veiem a Twitter !